O glorjuż Martri ta’ Kristu,

tagħna lkoll missier ħanin,

Ġorġi mqaddes ħares lejna,

hawn quddiemek miġmugħin.

 

Lilek ħtarna sa mill-bidu

biex tkun sejf u tarka tagħna,

għożżna, mela, bħal uliedek,

ġewwa ħdanek int ilqagħna.

 

Glorja.

 

Hekk kif hemm fil-Kappadoċja

int twelidt nisel għażiż,

fik il-ġmiel minn tal-qdusija

beda jiddi l-iktar fis.

 

Lejn dal-ġmiel li għandna nħobbu,

biex tinġibed dejjem qalbna,

bit-talb tiegħek quddiem Alla

nitolbuk li tqawwi talbna.

 

Glorja.

 

Bħal qalbieni kavallier

b’sejf tħażżimt, ilħaqt tribun,

u f’Berito, kollok qawwa,

inti qridt l-ikrah dragun.

 

Ta’ l-infern il-kiefer għadu

li – imsejknin – irid jitlifna,

sabiex nirbħu l-akbar qilla,

din il-qawwa int islifna.

 

Glorja.

 

Għalkemm ħabbek u għolliek

Djoklezjanu, imperatur,

qalb il-ħażen għożżejt dejjem

ta’ l-indafa l-isbaħ fjur.

 

Biex noħorġu bla mittiefsa

mill-kbir ħażen ta’ daż-żmien,

agħmel int li nħarsu ruħna,

ieqaf magħna kullimkien.


Glorja.

 

Qalbek ħielsa minn din l-art,

int, missier l-iżjed ħanin,

għalkemm għani fuq li għani,

ferraqt ġidek lill-fqajrin.

 

Agħmel inti li nitgħallmu,

fuq dal-mera hekk sabiħ,

nagħmlu ħniena, qalbna nħollu

minn kull ġid li jtir mar-riħ.

 

Glorja.

 

Inti kont dak il-qalbieni

illi ħadtha mal-kefrija

tat-tirann li ried il-qerda

minn tal-fidi Nisranija.

 

Hekk kif b’għerfek inti kxift

il-qerq kollu ta’ l-erruri,

minn tal-fidi li nistqarru

lilna l-għożża dejjem uri.


Glorja.

 

Mart l-istess imperatur,

kotra kbira mill-kbarat,

għala leħnek ħaddnu l-fidi,

mejlu rashom għala l-ħsad.

 

Ebda biża’ ma jqanqalna

jekk dan leħnek issemmgħalna,

sa ħajjitna rridu nagħtu

għala l-ġieħ tal-fidi tagħna.

 

Glorja.

 

Dan ir-rebħ il-qilla jkebbes

mat-tirann kiefer iżżejjed –

taħt il-magħsar tat-tormenti

l-iżjed fis iridek mejjet.

 

Kif bis-sabar ħmilthom kollha

dawk l-irwiefen tal-moħqrija,

hekk is-sabar int aqlgħalna

sabiex nirbħu kull tbatija.

 

Glorja.

 

Iżda fl-aħħar sabiex taħsad

l-isbaħ palma minn tal-ġieħ,

manigold jaħsadlek rasek

u għall-ġenna ttir rebbieħ.

 

B’dik is-setgħa li tak Alla

minn ta’ l-ikbar għeġubijiet,

rebbiħin oħroġna dejjem

sakemm naslu fis-smewwiet.

 

Glorja.

 

San Ġorġ Martri, Patrun tagħna, itlob għalina.

Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħedna Kristu.