Read the full text of the Welcome Speech delivered by Francesco Pio Attard, Secretary of the Parish Pastoral Council, on Sunday 11 December 2016, at St George’s Square, before the Pontifical High Mass of the Installation of Mgr Joseph Curmi as Archpriest of St George’s Parish.

***

Messaġġ ta’ Merħba

lill-Arċipriet Mons. Joseph Curmi

 

Il-Ħadd 11 ta’ Diċembru 2016

Pjazza San Ġorġ, il-Belt Victoria

 

Francesco Pio Attard

 “O Ragħaj ta’ Israel, agħti widen… u ejja ħa ssalvana” (Salm 80:2-3)

Dan hu l-kliem, għażiż Dun Joseph, li fil-qalba ta’ dan iż-żmien ta’ l-Avvent li fih il-Knisja tistenna bil-ħrara ż-żjara ta’ Sidha, aħna ntennu mal-Liturġija Mqaddsa, hekk kif illum niċċelebraw id-daħla tiegħek fostna, sinjal ieħor ċar li l-Mulej ġej biex jifdi lill-poplu tiegħu.

Fil-preżenza hienja ta’ l-Isqof tagħna, tas-saċerdoti u l-poplu Ġorġjan, u ta’ tant oħrajn li ġew jifirħu magħna f’din l-għodwa sabiħa, f’riġlejn dan il-maqdes għażiż, ħallini ngħidlek minn qalbi: “Merħba, Joseph!”. Ippermettili nsejjaħlek b’dan l-isem li bih nafek sa mis-snin li qattajna flimkien is-Seminarju, fejn sirt familjari għall-ewwel darba mal-karattru ferrieħi u ħelu tiegħek.

Il-lum qed niltaqgħu f’kuntest differenti, dal-għodu int ġejt bħala ragħaj mibgħut minn Kristu biex tirgħa l-merħla ta’ din il-Parroċċa ta’ San Ġorġ. Emminni, ma rsaqtx hawn biex nagħtik xi parir fuq kif tmexxiha, għax milli nafek jien konvint li int mexxej għaqli u għaref biżżejjed. Imma ta’ Nisrani u Ġorġjan li lil din il-komunità nixteqilha ħafna ġid, ħallini ngħidlek xi nħoss f’qalbi dal-għodu meta narak dieħel għal dan il-ministeru, piż ħelu li, kif għidtli sa mill-ewwel jum, ilqajtu minn qalbek u mhux għax imġiegħel, imqar jekk mhux mingħajr tbatija (għal dak li kellek tħalli).

Int qed tirċievi wirt uman, soċjali, artistiku, reliġjuż u spiritwali mill-aktar għani. Jien ċert li ħa ssib il-modi kif issaħħaħ dak li r-ragħajja ta’ qablek u missirijietna bnew b’tant għożża għall-ġid u t-tqaddis tal-poplu ta’ Alla. Din il-familja Ġorġjana l-lum m’hix qed tippretendi amministratur ta’ ħila, imma ragħaj li jaf jisma’, jagħder, ifarraġ, iħobb. Dak hu li għandna bżonn tassew biex fik naraw lil Kristu r-Ragħaj il-Kbir, li jimxi quddiem il-merħla tiegħu biex juriha t-triq, f’nofsha biex magħha jaqsam il-pass tqil ta’ kull ġurnata, u warajha biex jara li ħadd ma jibqa’ lura jew jintilef.

Kif qed jgħidlek Missierna l-Papa Franġisku, kun ragħaj li jingħaraf mir-riħa tan-nagħaġ tiegħu, imqar jekk din tinten bl-għaraq frott it-tbatija ta’ min jaħdem u forsi anki jittarraf fit-triq. Aħjar titħammeġ għax tkun tmegħikt mat-tajn x’ħin ħriġt tfittex il-mitlufa, milli ġġorr il-moffa ta’ l-għeluq fis-sagristiji u ċ-ċrieki ‘klerikali’.

Ix-xjenza li fiha int imħarreġ hi l-Liġi tal-Knisja, imma int fittex aktar dik il-liġi ta’ l-imħabba li Alla permezz tiegħek irid jonqox fil-qlub tal-laħam, u dan billi tħaddem l-akbar ġustizzja li hi l-Ħniena. Ftakar li int ġejt fdat b’dan il-ministeru fil-ftuħ ta’ dak li l-Papa għadu kemm għammdu “ż-żmien tal-ħniena”, fejn il-Knisja hi msejħa għal konverżjoni pastorali lejn il-loġika tal-ħniena.

Min bħali ilu jafek xi ftit, iqisek bi bniedem deċiż, taf fejn trid tasal u mogħni b’ħila u determinazzjoni għat-triq u l-isfidi quddiemek. Imma daqstant ieħor fittex li tkun doċli, ta’ qalb ħelwa u umli bħall-Imgħallem li għażlek timxi warajh. Ħaddem l-awtorità tal-fardal li lesta taqdi qabel tordna, u aqsam id-dmir tiegħek li tmexxi u tiggwida ma’ oħrajn, billi anki titgħallem minn min jaħsibha differenti minnek… għax minn dawn il-kwalitajiet jingħaraf mexxej tajjeb! Fuq kollox itlob lil Alla biex bħal Salamun jagħtik moħħ ħafif biex tifhem u qalb lesta tisma’ (ara 1 Slat 3:9), dejjem miftuħa għall-fantasija kreattiva ta’ Alla. Ara li min ifittxek isibek dejjem, u ħobb imqar sa ma qalbek tuġgħek għax hekk żgur ma jiddispjaċikx li tkun tajt kollox għal dawk li huma tiegħek.

Liebes is-sentimenti ta’ Kristu Ġesù, fik ħallina naraw lilu, ir-Ragħaj is-Sabiħ, biex tassew miegħek nistgħu ngħidu: “Biżżejjed għalina l-grazzja tiegħu” (2 Kor 12:9). Smajtek tgħid li trid tiddefendi l-ispazji taċ-ċkejknin u ż-żgħażagħ li huma tant għal qalbek. Dan iferraħni mhux ftit, għax hekk stinkajna tant biex nagħmlu fis-snin li għaddew minkejja kull xkiel. Imma nħeġġek fuq kollox tħares il-primat ta’ Kristu bħala l-ġebla tax-xewka ta’ din il-komunità, ħalli tassew bl-ispirtu tiegħu fina, minn idejk mitmugħa b’Kelmtu, misqija bil-grazzja tas-sagramenti tiegħu, u fidili lejn it-tagħlim tal-Knisja tiegħu, inkunu mhux biss parroċċa taż-żgħażagħ imma Knisja żagħżugħa. Għalhekk ħobb bil-qalb tiegħek ta’ missier il-komunità kollha, mill-kbir saż-żgħir, mill-kollaboraturi ta’ ġewwa li sa ssib jgħinuk sa dawk li jħossuhom maqtugħa, il-familji midruba u mbiegħda mill-qalb tħabbat kollha mħabba ta’ Kristu, fit-truf eżistenzjali ta’ beltna, forsi bogħod mill-Knisja. Kun Arċipriet tal-Bażilika imma wkoll tal-periferija fejn Alla jinsab jistenna lil min jixtiequ!

Dun Joseph, int bniedem saqajk ma’ l-art u taf li f’din il-parroċċa mhux biss ħa ssib min iħobbok u tħobbu, imm ħa jiġri wkoll li jkun hemm oħrajn anki minn ġewwa li ma jifhmukx, ma jgħinukx jew iġibulek oppożizzjoni. Tħossok waħdek u l-enerġija kollha taf tgħib fix-xejn! Bħalma għamel ma’ Marija u Ġużeppi, il-Mulej qed jgħidlek: “Tibżax!”. Hu li għażlek u żgur mhux ħa jitilqek għal riħek. Ħafna ħa jfittxuk biex tagħtihom ħwejjeġ li m’humiex tiegħek biex tagħtihom. Bħal missier għaref, tfittixx li tagħti lin-nies dak li trid hi, imma biss dak li jrid Alla. Għal dan teħtieġ l-arti tad-dixxerniment!

Fl-aħħar nett, Arċipriet, infakkrek li s-sena u saħansitra l-jum li fihom tħabbret l-għażla tiegħek bħala ragħaj tagħna jfissru ħafna, anzi nħoss li huma providenzjali. F’dan il-150 anniversarju tas-Seminarju tagħna, nitolbok: ħabrek għall-vokazzjonijiet, anzi għinna biex ikollna ambjent li jgħin ħalli s-sejħat li jagħmel il-Mulej isibu art tajba fejn iż-żerriegħa tinbet, tikber u tagħti l-frott.

Fil-fehma tiegħi l-Knisja f’pajjiżna qed tgħix perjodu epokali: dak tal-bidla minn fidi tal-konvenzjoni għal waħda tal-konvinzjoni. Jista’ jkun li għad jgħaddi ż-żmien taċ-ċelebrazzjonijiet solenni u l-knejjes ippakkjati, imma minnek il-ftit li jibqgħu jridu jħossu ħierġa l-ħeġġa u l-ferħ tal-Vanġelu biex isibu raġuni għat-tama tagħhom. Ċert li sa tmidd għonqok għall-ħidma u għall-proġetti, imma “aħli” iżjed ħinek f’li tlaqqagħna mal-Kelma li saret laħam.

Il-Beatu Papa Pawlu VI fl-Evangelii nuntiandi qalilna li “l-bniedem tal-lum jisma’ iżjed bil-qalb lix-xhieda milli lill-għalliema, u jekk jisma’ lill-għalliema, dan jagħmlu għaliex huma xhieda”. Mela ħu l-eżempju tax-xhud sabiħ tagħna, San Ġorġ, il-Ħarries smewwi ta’ gżiritna u l-Patrun ta’ beltna u tal-parroċċa tagħna, biex ix-xhieda tiegħek tiddi bħal musbieħ fuq il-muntanja u l-“pussess” veru li ħa tieħu l-lum ikun dak tal-qalb tal-poplu fdat f’idejk.

Ad multos annos, għażiż ħabib u missier!

 

Photo: Joe Attard