Wednesday, February 28, 2018:

Pope Francis appoints Mgr Alfred Xuereb as Apostolic Nuncio to Korea


Tħabbret b'mod uffiċjali l-aħbar li l-Papa Franġisku għażel saċerdot mill-Parroċċa tagħna, Mons. Alfred Xuereb, biex ikun in-Nunzju Appostoliku fir-Repubblika tal-Korea (ta’ Isfel).

F’laqgħa li saret it-Tnejn, 26 ta’ Frar, fil-Kurja Veskovili ta’ Għawdex, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ikkomunika din l-aħbar sabiħa fuq Mons. Xuereb, li sal-lum kien jaqdi r-rwol ta’ Prelat Segretarju Ġenerali fis-Segreterija għall-Ekonomija tas-Santa Sede. Waqt l-istess laqgħa l-E.T. Mons. Grech qal ukoll li Mons. Alfred Xuereb se jkun qed jaqdi wkoll l-irwol ta’ Arċisqof titulari ta’ Amantea, l-Italja.

Mons. Alfred Xuereb ser ikun qed jirċievi l-Konsagrazzjoni episkopali minn idejn il-Q.T. il-Papa Franġisku fil-Bażilika ta’ San Pietru, il-Vatikan, nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018, fil-5.00pm.  

 


Profil 

 

Mons. Alfred Xuereb twieled il-Belt Victoria, Għawdex, fl-14 ta’ Ottubru 1958. Huwa għamel l-istudji filosofiċi u teoloġiċi tiegħu fis-Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex. Ġie ordnat saċerdot fil-Katidral ta’ Għawdex mill-E.T. Mons. Nikol Ġ. Cauchi, Isqof ta’ Għawdex, fis-26 ta’ Mejju 1984, u ċċelebra l-Ewwel Quddiesa Solenni fit-8 ta’ Lulju 1984, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-parroċċa tal-oriġni tiegħu fir-Rabat ta’ Għawdex.

 

Fl-ewwel snin tas-saċerdozju tiegħu hu għamel Liċenzjat fit-Teoloġija Spiritwali fl-Istitut Pontifiċju Teresianum ta’ Ruma. Bit-teżi tiegħu Il Mistero Pasquale nella Vita Cristiana, fl-1989 kiseb id-Dottorat summa cum laude mill-istess istitut. Sadanittant, hu wettaq ukoll ħidma pastorali ta’ Viċi Parroku fil-Parroċċi tan-Natività tal-Mulej (1984-1988) u tas-Santissmu Sagrament (1989-1991), it-tnejn f’Ruma.

 

Bejn l-1991 u l-1995 hu kien is-Segretarju personali tar-Rettur tal-Università Pontifiċja tal-Lateran, u konfessur straordinarju fis-Seminarju Pontifiċju Maġġuri ta’ Ruma.

 

Bejn l-1995 u l-2000 huwa nħatar uffiċċjal tas-Segreterija tal-Istat, fejn ġie fdat b’żewġ missjonijiet qosra imma importanti bħala Rappreżentant tal-Vatikan fin-Nunzjatura Appostolika ta’ Ottawa fil-Kanada. Fl-1997, Dun Alfred irċieva t-titlu ta’ Kappillan tal-Qdusija Tiegħu bit-titlu ta’ Monsinjur, imbagħad fis-sena 2000 inħatar Uffiċċjal tal-Prefettura tal-Palazz Appostoliku fis-Segreterija tal-Prefett.

 

Fil-Vatikan ukoll, fl-1997, Mons. Xuereb ġie maħtur Viċi Assistent Spiritwali tal-Assoċjazzjoni ta’ San Pietru u San Pawl, u fl-2002 Assistent Spiritwali tagħha, kif ukoll Rettur tal-Knisja ta’ Santa Caterina della Rota bejn l-2001 u l-2002. Il-pożizzjoni tiegħu ta’ Prelato di Anticamera Pontificia (2003-2007), fejn fl-2003 ġie maħtur ukoll Prelato d’onore di Sua Santità, qegħditu qrib ħafna tal-mibki Papa (San) Ġwanni Pawlu II. Kien imbagħad fil-11 ta’ Settembru 2007 li l-Papa Benedittu XVI sejjaħlu biex jaħdem fis-Segreterija Partikulari tal-Qdusija Tiegħu, fejn Mons. Xuereb żvolġa r-rwol importanti tat-Tieni Segretarju tal-Papa.

 

Mal-ħatra tal-Papa Franġisku fl-2013, Mons. Xuereb sar l-ewwel Segretarju Privat tiegħu. Fit-28 ta’ Novembru 2013, il-Papa ħatru Delegat tiegħu fuq il-Kummissjoni Pontifiċja dwar l-Istitut għall-Opri tar-Reliġjon (IOR) u fuq il-Kummissjoni Pontifiċja dwar l-Organizzazzjoni tal-Istruttura Ekonomika-Amministrattiva tas-Santa Sede, bi rwol ta’ superviżjoni li kien iwieġeb direttament lill-Qdusija Tiegħu.

 

Fit-3 ta’ Marzu 2014, il-Papa Franġisku ħatar lil Mons. Alfred Xuereb l-ewwel Segretarju Prelat tas-Segretarjat għall-Ekonomija, dipartiment ġdid tal-Kurja Rumana.

 

Mid-9 ta’ Mejju 1998, Mons. Xuereb hu membru onorarju tal-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ fil-Belt Victoria, Għawdex. Fuq proposta tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri tal-Italja, fl-2007 Mons. Xuereb ġie maħtur Kommendatur tal-Ordni tal-Mertu tar-Repubblika Taljan, waqt li fi Frar 2009 hu ġie maħtur Kappillan konventwali ad honorem tal-Ordni ta’ Malta. F’Diċembru 2011 hu ngħata wkoll Ġieħ il-Belt Victoria mill-Kunsill Lokali ta’ belt twelidu.

 

Mons. Xuereb jaf it-Taljan, l-Ingliż, il-Ġermaniż, il-Franċiż, il-Portugiż, u l-lingwa nativa tiegħu, il-Malti.

 

Tifsira tal-istemma episkopali
 

Il-motto episkopali

Bħala motto episkopali tiegħu, Mons. Xuereb għażel il-frażi bil-Latin meħuda mill-Vanġelu ta’ San Ġwann, kap. 17, vers 21: “Ut unum sint”. It-traduzzjoni għall-Malti hija: “Ħa jkunu lkoll ħaġa waħda”. Dan huwa l-kliem li Ġesù jgħid bħala talba lill-Missier fl-Aħħar Ikla sabiex wara mewtu d-dixxipli jibqgħu magħquda fil-Ġisem mistiku tiegħu li hu l-Knisja.

 

Fil-qosor tiegħu dan il-vers jesprimi biċ-ċar il-missjoni tan-Nunzji Appostoliċi mibgħutin mill-Papa madwar id-dinja. Huma msejħa biex bil-ħidma tagħhom il-Knisja Kattolika tkompli tissaħħaħ fl-għaqda mas-Suċċessur ta’ Pietru u l-popli jersqu iktar lejn xulxin fil-paċi u l-ftehim.

 

Interpretazzjoni tal-istemma episkopali

Peress li Mons. Xuereb ġie elett bħala Arċisqof, fl-istemma naraw is-sinjali karatteristiċi ta’ stemma arċiveskovili: il-kappell aħdar b’għoxrin ġummiena u s-salib partijarkali b’żewġ dirgħajn orizzontali n-naħa ta’ fuq tal-istemma.

 

Fil-parti ewlenija tal-istemma hemm is-Salib ta’ Malta, li jfakkar l-oriġni Maltija ta’ Mons. Xuereb. Dan jinsab fuq sfond lewn id-deheb, lewn li peress li hu l-ewwel wieħed mill-metalli, hu tradizzjonalment assoċjat mal-ewwel virtù, il-Fidi.

 

Fil-ġnub tan-naħa ta’ fuq hemm żewġ simboli fuq sfond aħmar meħuda mill-istemmi pontifiċji taż-żewġ Papiet li tagħhom Mons. Xuereb kien Segretarju: l-imħara mill-istemma tal-Papa Benedittu XVI, u x-xemx tal-Kumpanija ta’ Ġesù mill-istemma tal-Papa Franġisku.


 

 

 

 

 Printer Friendly Version
Send Article to a Friend
Comments
Name

A value is required. Invalid format.
Email Address:

A value is required. Invalid format.
Please enter the text above exactly as it appears (case sensitive)
When you click on "Submit Comment", a confirmtion email is automatically sent to the address you specified above. You will then be required to confirm this comment by clicking the link provided in this email that you will receive. Comments also need to be confirmed by the administration.
Admin Login