Guest Book

Sign Guest Book
Jocelyne Brown
Plymouth, England.

05-Mar-2014 14:19:36

God bless you Nana.
Gozo won't be the same without you.
Love you,
Jocelyne, Sean and George.
x x x

George Cefai
Malta

30-Sep-2013 15:27:29

Il- figura maestuza ta San Gorg fuq iz- ziemel tinsab izzejjen il- gonna li jdawru l-palazz tal- Gnus Maghquda li hemm fi New York. Din ix- xbieha tissimbolizza z-zmien gdid ta paci bl-iffirmar tat-Trattat tad- Dizarmament bejn l- Istati Uniti u l- Unjoni Sovjetika fl- 1987. Fil fatt filwaqt li San Gorg u z- ziemel inhadmu fil- bronz', id- dragun li l- qaddis qed jirbah b' lanza rqiqa bis- salib fir- ras taghha - idea teologika mehuda mill- ikoni Russi u Bizantini - intghamel minn fdalijiet ta missili Sovjetici SS 20 u dawk Amerikani maghrufa bhala Pershing. San Gorg rebbieh irid iwassal messagg car lill- gnus kollha: it- tajjeb jeghleb il-hazen. Dan il- monument', gholi disgha u tletin pied u jizen erbghin tunnellata, hu xoghol sabih ta l- iskultur Russu Zurab Tsereteli u nghata bhala rigal lill- Gnus Maghquda mill- Unjoni Sovjetika, fl- okkazjoni tal- hamsa u erbghin anniversarju mit- twaqqif ta din l- organizzazzjoni dinjija. Kien inawgurat ufficjalment fil- 5 ta Ottubru 1990. Anniversarju mondjali bhal dan jixraq li jigi mfakkar ta' kull sena. Il- Gnus Maghquda tirraprezenta lill- pajjizi kollha tad- dinja bil- kontinenti kollha taghha u ghaldaqstant hija l- ikbar organizzazzjoni mondjali li qatt kien hawn u li jista jkun hawn. Thaddan 193 pajjizi - prattikament il- pajjizi kollha tad- dinja. Barra minn hekk Thaddan diversi organizzazzjonijiet internazzjonali u ghandha hafna agenziji specjalizzati u istituzzjonijiet u anke hafna osservaturi. Li statwa tal- Patrun taghna San Gorg Megalomartri tigi impoggija fil- Headquarters - il- Kwartieri Generali tal- Gnus Maghquda li hija l- Headquarters - il- Kwartieri Generali tal- pajjizi tad- dinja kollha hija certament xi haga verament fenominali ghax hija ic- centru mhux ta pajjiz wiehed biss imma tal- pajjizi kollha tad- dinja - 193 pajjizi! Filfatt fuq territorju internazzjonali. Nissugerixxi li kull 5 ta' Ottubru tindaqq mota u anke ssir xi koncelebrazzjoni biex jitfakkar dan il- jum krucjali

Charles Camilleri
Malta

23-Apr-2013 08:24:47

Illum it-23 t'April huwa l-Ghid Solenni tal-Patrun taghna l-Gorgjani San Gorg Megalo Martri.
Nawgura lil Gorgjani kollha l-festa t-tajba u nippreparaw ruhna ghaz-zewg festi kbar f'gieh San Gorg. Dik tal-Belt Pinto fit-30 ta Gunju u l-ohra tal-21 ta' Lulju gewwa l-Belt Victoria.
X'privilegg sabih ghandna ahna l-Gorgjani 3 darbiet festa lil San Gorg, il-ferh ta' qalbna.

Gorgina Mizzi
New Jersey USA

12-Apr-2013 16:12:49

Today, the Galea Family of 'San Gorg tal-Hagar' will pay their respect at a Mass in memory of a dear loved one, Salvina Galea whom God scooped away because He must have needed her sunshine.
Tomorrow the 13th., commemorates one month anniversary since her passing. May God rest her soul in peace & we will always remember dear late Salvina Galea, rest in peace now....until we meet again!

Carmel
Attard

19-Mar-2013 07:49:05

Minn qalbi nifrah lil Mons Alfred Xuereb ghal hatra ta Segretarju Privat tal-Papa Frangesku.
Dan huwa Unur personali ta Mons Xuereb, ghal-Malta/Ghawdex u ghal Parrocca ta San Gorg Megalo Martri tal-Belt Victoria.
Awguri Mons Alfred Xuereb!!

Previous |  1  2 3  4  5  6  | Next |  Last