Photo Galleries

galleries » 2015 » Christmas 2015 »

03 January 2016 - Pontifical Mass On The Epiphany Of Our Lord

Enlarge Enlarge Enlarge Enlarge
Enlarge Enlarge Enlarge Enlarge
Enlarge Enlarge Enlarge Enlarge

Photos: Joe Attard, Teddy Attard, Michael J. Camilleri, Mario Casha, Anton Farrugia, Toni Farrugia, Andrew Formosa, Felic Micallef, Tonio Schembri, Joseph J.P. Zammit.